Το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων στην γενική απογραφή πληθυσμού από 10 μέχρι και 24 Μαΐου 2011


του Χρήστου Ηλ. Τσίχλη, Δικηγόρος Αθηνών

Όπως και στις προηγούμενες γενικές απογραφές πληθυσμού, έτσι και στην απογραφή πληθυσμού 2011 (από 10 μέχρι και 24 Μαΐου 2011), επιχειρείται να διασφαλιστεί το απόρρητο των προσωπικών στοιχείων-δεδομένων κάθε απογραφόμενου.
Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν, απαγορέυεται να χρησιμοποιηθούν από άλλη υπηρεσία και για άλλον σκοπό.


Η απογραφή πληθυσμού διενεργείται ΜΟΝΟ για την συγκέντρωση γενικών στοιχείων-συμπερασμάτων και όχι για την συγκέντρωση προσωπικών στοιχείων.
Σε περίπτωση που υπάρξει παραβίαση προσωπικών δεδομένων, κάθε απογραφόμενος δικαιούται να προσφύγει στα ελληνικά δικαστήρια και στο Ευρωπαικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.Η ελληνική στατιστική αρχή υποχρεούται να διασφαλίσει το απόρρητο των στοιχείων που τις εμπιστέυεται κάθε απογραφόμενος.

Σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ.2, του Ν.3832/2010, «Με απόφαση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι και 200.000 ευρώ σε όποιον παραβιάζει το απόρρητο των στοιχείων ή και το στατιστικό απόρρητο». Δηλαδή οι απογραφείς και οι υπάλληλοι της ελληνικής στατιστικής αρχής απαγορέυεται να παραβιάσουν το απόρρητο των στοιχείων που θα συγκεντρωθούν.

Η Ομάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, γνωστή και ως Ομάδα του Άρθρου 29, συστήθηκε δυνάμει του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Η Ομάδα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα ως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά είναι ανεξάρτητη ως προς αυτήν. Απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο των Αρχών Προστασίας Δεδομένων κάθε κράτους-μέλους και εξετάζει θέματα ιδιαίτερης βαρύτητας ή θέματα που παρουσιάζουν ειδικότερο ενδιαφέρον σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και εμπίπτουν στον πρώτο πυλώνα της ΕΕ. Η εξέταση των θεμάτων γίνεται είτε μετά από αίτηση της Ευρωπαικής Επιτροπής είτε με πρόταση των μελών της Ομάδας. Η Ομάδα εκδίδει γνωμοδοτήσεις και κείμενα εργασίας. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη Αρχή.

Η ΑΠΔΠΧ ιδρύθηκε με το νόμο 2472/1997, ο οποίος ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο την Ευρωπαική Οδηγία 95/46/ΕΚ. Η Οδηγία αυτή θέτει κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ταχυδρομική Διεύθυνση:Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα,Τηλεφωνικό Κέντρο:210 6475600).

Βάσει της Ευρωπαικής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο πολίτης που θεωρεί ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη Σύμβαση από ένα κράτος μέλος μπορεί να φέρει την υπόθεση στο Δικαστήριο. Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου είναι νομικά δεσμευτικές και το Δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να επιδικάσει αποζημίωση. Το καθεστώς που δίνει τη δυνατότητα να προστατεύονται οι πολίτες από παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί καινοτομία όσον αφορά τις διεθνείς συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς παρέχει στο άτομο έναν ενεργό ρόλο στη διεθνή σκηνή (παραδοσιακά, μόνο τα κράτη θεωρούνταν υποκείμενα της διεθνούς νομοθεσίας). Η ΕΣΔΑ παραμένει η μόνη διεθνής συμφωνία για τα ανθρώπινα δικαιώματα που παρέχει αυτό τον υψηλό βαθμό προστασίας του ατόμου.

Ποιά άτομα περιλαμβάνονται στην απογραφή πληθυσμού;
Κατά το γενικό κανόνα,θα περιληφθούν στην απογραφή όλα τα άτομα (παρόντα ή προσωρινά απόντα), κάθε ηλικίας, φύλου και υπηκοότητας, που διαμένουν συνήθως (έχουν τη μόνιμη κατοικία τους) μέσα στα όρια των απογραφικών τμημάτων των δήμων όπου διενεργείται η απογραφή.

Θα απογραφούν πρώτα τα μέλη του νοικοκυριού και κατόπιν οι προσωρινά φιλοξενούμενοι. Μέλος του νοικοκυριού θεωρείται κάθε άτομο που διαμένει μόνιμα στην κατοικία. Προσωρινά  φιλοξενούμενο άτομο θεωρείται το άτομο που είναι μέλος κάποιου άλλου νοικοκυριού,  μόνο αν κατά τη νύκτα της 9ης προς 10η Μαίου 2011 διανυκτέρευσε στην κατοικία του απογραφόμενου νοικοκυριού.

Προσωρινά απών μέλος θεωρείται και θα απογραφεί το άτομο εκείνο που είναι μέλος του νοικοκυριού αυτού, αλλά κατά το διάστημα της απογραφής απουσίαζε από το νοικοκυριό του για διάστημα μικρότερο του ενός έτους, π.χ. για τουρισμό, νοσηλεία κ.α.

Δεν θεωρούνται ως προσωρινά απουσιάζοντα μέλη οι φυλακισμένοι,οι νοσηλευόμενοι για μεγάλα διαστήματα,οι σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό ή σε άλλη πόλη της ελλάδος, εφόσον διαμένουν εκεί.

Η πρώτη ερώτηση του απογραφέα θα είναι: έχετε απογραφεί ή θα απογραφείτε στη μόνιμη κατοικία σας; και θα απαντηθεί καταφατικά για τα άτομα:

– που είχαν ήδη απογραφεί στη μόνιμη κατοικία τους ή δεν είχαν απογραφεί στη μόνιμη κατοικία τους,αλλά θα επιστρέψουν σε αυτή εντός του 15ενθήμερου της απογραφής, οπότε θα απογραφούν εκεί.

– που ζουν σε νοικοκυριά με πάνω από ένα μέλος και κατά το 15ενθήμερο της απογραφής υπήρχε κάποιο άλλο μέλος του νοικοκυριού στη μόνιμη κατοικία τους για να τα απογράψει.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, η απάντηση θα είναι αρνητική.

Στην περίπτωση που δοθεί καταφατική απάντηση, δεν συμπληρώνονται για το άτομο αυτό τα υπόλοιπα ερωτήματα του δελτίου.

ΣΧΟΛΙΟ ΑΠΟ FENRIR: ΣΙΓΑ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΙΣΤΕΨΑΜΕ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ – ΚΑΙ ΚΑΛΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ, ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΙΜΑ. ΠΑΡΕΠΙΠΤΟΝΤΩΣ, ΩΡΑΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΘΑΙΝΟΥΝ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ <<ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ>>, ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ ΟΔΗΓΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΩΣΗΝΗ ΑΛΛΑ ΧΑΛΑΝΕ ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΥ. ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΑΣΑΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ, ΑΥΤΗ Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΞΕΡΕΤΕ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ  ΝΑ ΤΗΝ … ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΕΤΕ.

http://tro-ma-ktiko.blogspot.com/2011/05/10-24-2011.html

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s