Οι Μουσουλμάνοι Πόντιοι που μιλούν “ Ρωμαίικα”!


της ΙΩΑΝΝΑΣ ΝΙΑΩΤΗ

Τὴν πιό… στενή… ζωντανὴ συγγενή τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας πιστεύουν ὅτι ἀνακάλυψαν γλωσσολόγοι ἐντοπίζοντας ἀπομονωμένη Κοινότητα μουσουλμάνων στὴν Μαύρη Θάλασσα, οἱ ὁποῖοι μιλοῦν ἑλληνικὴ διάλεκτο μὲ ἐντυπωσιακὲς ὁμοιότητες μὲ τὰ Ἀρχαῖα.

Γιά «γλωσ­σο­λο­γι­κὸ χρυ­σω­ρυ­χεῖ­ο» κά­νει λό­γο ἡ κα­θη­γή­τρια Γλωσ­σο­λο­γί­ας τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου τοῦ Κέμ­πρι­τζ, Ἰ­ω­άν­να Σι­τα­ρί­δου, ἡ ὁ­ποί­α πρὶν ἀ­πὸ λί­γους μῆ­νες ἐν­τό­πι­σε σὲ χω­ριὰ τῆς πε­ρι­ο­χῆς τῆς Τρα­πε­ζούν­τας πε­ρί­που 5.000 κα­τοί­κους ποὺ μι­λοῦν «ρω­μαί­ϊκα». ….

«Οὐσιαστικὰ μιλοῦν διάλεκτο μὲ λεξιλόγιο καὶ συντακτικὸ πιὸ κοντὰ στὴν ἀρχαία παρὰ στὴ νέα ἑλληνικὴ» δηλώνει ἡ κ. Σιταρίδου, μέλος τοῦ Συλλόγου γιὰ τὶς Ἀπειλούμενες Γλῶσσες καὶ Πολιτισμοὺς τοῦ Κέμπριτζ (CELC), στὴν βρετανικὴ ἐφημερίδα «Ἰντιπέντεντ».

Ὅ­πως σχο­λιά­ζει καὶ τὸ βρε­τα­νι­κὸ δη­μο­σί­ευ­μα, πρό­κει­ται γιὰ συ­ναρ­πα­στι­κὴ ἀ­να­κά­λυ­ψη «στὴν πε­ρι­ο­χὴ ὅ­που ὁ Ἰ­ά­σων καὶ οἱ Ἀρ­γο­ναῦ­τες ἀ­να­ζη­τοῦ­σαν τὸ Χρυ­σό­μαλ­λο Δέ­ρας» κα­θώς, πέ­ρα ἀ­πὸ τὴν γλωσ­σο­λο­γι­κὴ ἰ­δι­αι­τε­ρό­τη­τα, ἡ Κοι­νό­τη­τα αὐ­τὴ εἶ­ναι καὶ πο­λι­τι­σμι­κὰ μο­να­δι­κή. Πρό­κει­ται γιὰ μου­σουλ­μά­νους ποὺ μι­λοῦν ἑλ­λη­νι­κά, χω­ρὶς ὅ­μως νὰ γρά­φουν, καὶ παί­ζουν τὴν πον­τια­κὴ λύ­ρα. Ση­μά­δι τῆς πο­λι­τι­στι­κῆς καὶ γε­ω­γρα­φι­κῆς τους ἀ­πο­μό­νω­σης εἶ­ναι ἐ­πί­σης τὸ γε­γο­νὸς ὅ­τι, ἐ­κτὸς ἐ­λα­χί­στων ἐ­ξαι­ρέ­σε­ων,τὰ μέ­λη τῆς Κοι­νό­τη­τας παν­τρεύ­ον­ται μό­νο μὲ ἄν­τρες ἢ γυ­ναῖ­κες ἀ­πὸ τὰ χω­ριά τους.

Ἀ­ξι­ο­ση­μεί­ω­το εἶ­ναι, σύμ­φω­να μὲ τὴν κ. Σι­τα­ρί­δου, ὅ­τι, πα­ρὰ τὶς χι­λι­ε­τί­ες ἀλ­λα­γῶν στὴν κοι­νω­νι­κο­πο­λι­τι­κὴ ἱ­στο­ρί­α τῆς εὑρύ­τε­ρης πε­ρι­ο­χῆς, σὲ αὐ­τὴ τὴν ἀ­πο­μο­νω­μέ­νη βό­ρει­ο-ἀ­να­το­λι­κὴ γω­νιὰ τῆς Μι­κρᾶς Ἀ­σί­ας οἱ ἄν­θρω­ποι ἐ­ξα­κο­λου­θοῦν νὰ μι­λοῦν Ἑλ­λη­νι­κά. Ἡ μο­να­δι­κό­τη­τα τῆς δι­α­λέ­κτου ἀ­νοί­γει ἕ­να συ­ναρ­πα­στι­κὸ πα­ρά­θυ­ρο στὴν ἐ­ξέ­λι­ξη τῆς Ἀρ­χαί­ας Ἑλ­λη­νι­κῆς Γλώσ­σας. «Φαν­τα­στεῖ­τε νὰ μπο­ρού­σα­με νὰ μι­λή­σου­με μὲ ἄ­το­μα, τῶν ὁ­ποί­ων ἡ γραμ­μα­τι­κὴ εἶ­ναι πιὸ κον­τὰ στὴν γλώσ­σα τοῦ πα­ρελ­θόν­τος. Αὐ­τὴ εἶ­ναι ἡ εὐ­και­ρί­α ποὺ μᾶς δί­νουν τὰ “ ρω­μαί­ϊκα”» ἐ­ξη­γεῖ ἡ κ. Σι­τα­ρί­δου.

Στὸ βρε­τα­νι­κὸ δη­μο­σί­ευ­μα ὑ­πο­γραμ­μί­ζε­ται ὅ­τι πε­ραι­τέ­ρω ἔ­ρευ­να ἀ­παι­τεῖ­ται γιὰ νὰ ἀ­πο­δει­χτεῖ ἐ­ὰν οἱ κά­τοι­κοι εἶ­ναι γνή­σιοι ἀ­πο­γό­νοι τῶν Ἀρ­χαί­ων Ἑλ­λή­νων ποὺ δὲν δέ­χτη­καν ἄλ­λες ἐ­πιρ­ρο­ὲς στὸ πέ­ρα­σμα τῶν αἰ­ώ­νων ἢ ἂν πρό­κει­ται γιὰ ἀ­πο­γό­νους το­πι­κῶν πλη­θυ­σμῶν ποὺ ὑ­πο­χρε­ώ­θη­καν νὰ μι­λοῦν τὴν ἑλ­λη­νι­κὴ γλώσ­σα ἀ­πὸ τοὺς Ἀρ­χαί­ους Ἕλ­λη­νες ἀ­ποί­κους.

Πηγές: www.researchhorizons.cam.ac.uk, The Independent

Ὄ­χι καὶ τό­σο… νε­κρὴ γλῶσ­σα 

ΤΗΕ INDEPENDENT

Εἶ­ναι τὸ βα­σι­κὸ πεί­ραγ­μα πού ἀ­πευ­θύ­νε­ται σὲ ὅ­σους κά­νουν κλα­σσι­κὲς σπου­δὲς: «Ποι­ὸ εἶ­ναι τὸ νό­η­μα;». «Ποῦ θὰ μι­λή­σε­τε Λα­τι­νι­κὰ ἢ Ἀρ­χαῖ­α Ἑλ­λη­νι­κά;». Τὸ ἐ­πι­χεί­ρη­μα ὅ­τι εἶ­ναι «νε­κρὲς γλῶσ­σες», χά­νει τὴν ἰ­σχύ του, κα­θὼς δι­α­πι­στώ­νε­ται ὅ­τι μί­α μι­κρὴ Κοι­νό­τη­τα στὴν βό­ρεια Τουρ­κί­α μι­λᾶ ἑλ­λη­νι­κὴ δι­ά­λε­κτο, ποὺ πε­ρι­έρ­γως εἶ­ναι πο­λὺ κον­τὰ στὴν γλώσ­σα τοῦ Πε­ρι­κλῆ, τοῦ Πλά­τω­να καὶ τοῦ Σω­κρά­τη.

Οἱ κά­τοι­κοι τῆς Κοι­νό­τη­τας στὴν Μαύ­ρη Θά­λασ­σα μι­λοῦν ρω­μαί­ϊκα καὶ μά­λι­στα παί­ζουν καὶ τὴν λύ­ρα. Ἂν φο­ροῦ­σαν χι­τῶ­νες καὶ σπού­δα­ζαν τοὺς κλα­σσι­κούς, θὰ μπο­ροῦ­σαν νὰ ἀ­νοί­ξουν ἕ­να θε­μα­τι­κὸ πάρ­κο ἀρ­χαί­ας Ἑλ­λά­δος καὶ νὰ κά­νουν εὐ­τυ­χι­σμέ­νους τούς κα­θη­γη­τὲς κλα­σσι­κῶν σπου­δῶν σὲ ὅ­λο τὸν κό­σμο. Ἡ Κοι­νό­τη­τα βρί­σκε­ται στὴν πε­ρι­ο­χή, ὅ­που ὑ­πο­τί­θε­ται ὅ­τι ὁ Ἰ­ά­σο­νας καὶ οἱ Ἀρ­γο­ναῦ­τες ἀ­να­ζη­τοῦ­σαν τὸ Χρυ­σό­μαλ­λο Δέ­ρας. Καί, ὅ­πως ὁ Ἰ­ά­σων, οἱ γλωσ­σο­λό­γοι ἔ­χουν νὰ δι­εκ­πε­ραι­ώ­σουν ση­μαν­τι­κὸ ἔρ­γο. Πρέ­πει νὰ με­λε­τή­σουν τὴν δι­ά­λε­κτο, τὴν ὁ­ποί­α μι­λοῦν πε­ρί­που 5.000 ἄν­θρω­ποι, προ­τοῦ ἐ­ξα­φα­νι­στεῖ. Τοὺς εὐ­χό­μα­στε κα­λὴ τύ­χη. Θέ­λου­με ὅ­μως νὰ τοὺς προ­τεί­νου­με κά­τι: Ὅσο βρί­σκον­ται στὴν Κοι­νό­τη­τα, με­λε­τών­τας τὰ ρω­μαί­ϊκα, νὰ ἐ­λέγ­ξουν μή­πως οἱ κά­τοι­κοι ἔ­χουν στὴν κα­το­χὴ τους τί­πο­τε πο­λυ­τε­λεῖς χρυ­σὲς προ­βι­ές;…

enromiosini.gr

αἰέν ἀριστεύειν

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s