Oργανισμός για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας ( ΟΔΕΓ )


ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

    Α.     ΓΕΝΙΚΑ

 

Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας Ἀθηνῶν ἱδρύθηκε τὸ 1985.

Εἶχε προηγηθεῖ ἡ ἵδρυση ὁμοίου Ὀργανισμοῦ στὴν Καβάλα τὸ 1984 καὶ ἀκολούθησε ἡ ἵδρυση ἀντιστοίχων Ὁμίλων στὸν Πειραιᾶ, στὴν Θεσσαλονίκη, στὸν Βόλο, στὴν Πάτρα, στὸν Πύργο, στὰ Χανιά, στὸ Ρέθυμνο, στὴν Λάρισα, στὴν Λευκωσία (Κύπρος), στὴν Μελβούρνη καὶ  στὴν Ἀδελαΐδα (Αὐστραλία).

Τὸ 1999 ἱδρύθηκε καὶ ἡ Παγκόσμια Ὁμοσπονδία γιὰ τὴν Διάδοση – Διεθνοποίηση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας.

Ὁ Σύλλογος σήμερα ἔχει περισσότερα ἀπὸ 1100 Μέλη, τὰ ὁποῖα ἔχουν διαφορετικὰ ἐπαγγέλματα καὶ ἡλικίες ἀλλὰ συνδέονται μέσω τῆς ἀγάπης γιὰ τὴν διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ γιὰ ὅ,τι σχετίζεται μὲ αὐτὴν (Λογοτεχνία, Πολιτισμό, Ἱστορία κ.λπ.).

      Β.     ΣΚΟΠΟΙ

 

Σκοπὸς τοῦ Ὀργανισμοῦ εἶναι :

  • Ἡ διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὅλο τὸν κόσμο σὲ ὁμογενεῖς καὶ ξένους.

  • Ἡ ὑποστήριξη καὶ προστασία τῆς ὀρθῆς χρήσης τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καθὼς καὶ τῶν διαλέκτων της στὸν ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδας χῶρο.

  • Ἡ προώθηση τῆς ἰδέας ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα μπορεῖ νὰ χρησιμοποιεῖται ὡς διεθνὴς γλῶσσα παράλληλα μὲ ἄλλες πολὺ διαδεδομένες γλῶσσες.

Οἱ σκοποὶ τοῦ Συλλόγου ἐπιδιώκονται μὲ πολλοὺς τρόπους, ποὺ ἀναφέρονται παρακάτω, καὶ ὑποστηρίζονται ἀπὸ ἕνα εὐρὺ δίκτυο συνεργασιῶν μὲ ἄτομα καὶ φορεῖς ποὺ ἔχουν παρόμοιους στόχους.

      Γ.    ΔΙΚΤΥΑ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

 Γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῶν στόχων μας καὶ τὴν ὑποστήριξη – οἰκονομικὴ καὶ ἠθικὴ – τῶν δράσεών μας, συνεργαζόμαστε μὲ πολλοὺς Ὀργανισμούς, δημοσίους καὶ ἰδιωτικοὺς στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό.

 

      Δ.    ΔΡΑΣΕΙΣ

1.         Τὸ Περιοδικό μας

 Εκδίδουμε ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1990 τριμηνιαῖο περιοδικὸ μὲ τίτλο :

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ»,

τὸ ὁποῖον ἀποστέλλεται σὲ περισσοτέρους ἀπὸ 5.000 παραλῆπτες τόσο στὴν Ἑλλάδα – σὲ μέλη, συνδρομητές, φίλους τοῦ Συλλόγου, ἐφημερίδες, περιοδικά – ὅσο καὶ στὸ ἐξωτερικὸ δωρεὰν σὲ 76 Χῶρες – σὲ ὅλες τὶς ἕδρες Νέων Ἑλληνικῶν ἀλλὰ καὶ Κλασικῶν Σπουδῶν, σὲ σχολεῖα καὶ φροντιστήρια ἑλληνικῆς γλώσσας, σὲ Ἑλληνικὲς Κοινότητες καὶ ἑλληνοφώνους, Φιλέλληνες κ.λπ.

2.         Γλωσσικὰ Συνέδρια

Ὁ Σύλλογός μας διοργανώνει ἀνὰ τριετία, σὲ συνεργασία μὲ τοὺς ἀντιστοίχους Ὁμίλους, ἕνα Διεθνὲς Γλωσσικὸ Συνέδριο. Ἔχουν ἤδη ὀργανωθεῖ ἐπτὰ τέτοια Συνέδρια, στὰ ὁποῖα διαπρεπεῖς Ἕλληνες καὶ ξένοι Ἐπιστήμονες ἀνέπτυξαν θέματα σχετικὰ μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ τὸν Ἑλληνικὸ Πολιτισμὸ (1990  στὸ Δίον Πιερίας, 1993 στὴν Καβάλα, 1996  στὴν Ἀρχαία Ὀλυμπία, 1999 στὰ Χανιά, 2002  στὴν Καβάλα καὶ 2005 στὸ Κοριλιάνο τοῦ Ὄτραντο στὴν Νότιο Ἰταλία).

Τὸ 7ο Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στὸ Μεσολόγγι ἀπὸ 18 ἕως 20 Σεπτεμβρίου 2008 καὶ εἶχε ὡς θέμα : «Ἡ διδασκαλία τῶν Νέων Ἑλληνικῶν στὸν κόσμο».

  1. 3.      Ὑποστήριξη τῆς Ἑλληνικῆς Διαλέκτου τῆς Νοτίου Ἰταλίας (Γκρῆκο)

Ὑποστηρίζουμε μὲ πολλοὺς τρόπους τὴν διατήρηση καὶ διάδοση τῆς διαλέκτου τῶν Ἑλληνοφώνων τῆς Νοτίου Ἰταλίας (μὲ ἐκπαιδευτικὸ ὑλικό, οἰκονομικὲς ἐνισχύσεις, διαγωνισμούς, ὑποτροφίες, φιλοξενίες, ἐπισκέψεις κ.λπ.).

Τὴν τελευταία δεκαετία ἔχουμε φιλοξενήσει, σὲ συνεργασία μὲ Δήμους καὶ τὸ Ξενοδοχεῖον «Ἅγιος Γεώργιος Λυκαβηττοῦ» περισσοτέρους ἀπὸ 700 μαθητὲς καθὼς ἐπίσης καὶ 300 ἄτομα 3ης ἡλικίας.

4.   Ἐκπαιδευτικὰ Προγράμματα στὴν Οὐκρανία

 

Ἀπὸ τὸ 2002 ὑποστηρίζουμε οἰκονομικὰ τὸ Ἐκπαιδευτικὸ Πρόγραμμα Κατασκηνώσεων  «Ἀστεράκια Χερσονήσου». Τὸ πρόγραμμα διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι σὲ συνεργασία μὲ τὸν Ἑλληνικὸ Πολιτιστικὸ Διαφωτιστικὸ Σύλλογο Σεβαστουπόλεως «Χερσόνησος» καὶ τὸ  Ταυρικὸ Κέντρο Ἑλληνικῶν Σπουδῶν «Ἐλπίδα» καὶ ἀπευθύνεται σὲ μαθητὲς ἡλικίας 10-16 ἐτῶν, ποὺ διακρίνονται στὸν Παγκριμαϊκὸ καὶ Πανουκρανικὸ Διαγωνισμὸ γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα, Ἱστορία καὶ Πολιτισμό.

5.       Ὑποτροφίες

 Δίνουμε κάθε χρόνο ὑποτροφίες γιὰ μαθήματα Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ἀλλοδαποὺς μὲ τὴν συνεργασία τοῦ Σχολείου Ἑλληνικῆς Γλώσσας «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», τοῦ Ἑλληνοβρετανικοῦ Κολλεγίου.

Στὰ προγράμματα αὐτὰ ἔχουν βελτιώσει τὶς γνώσεις τους στὴν Ἑλληνικὴ Καθηγήτριες ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Τιφλίδας (Γεωργία), τὸ Πανεπιστήμιο Ἀνθρωπιστικῶν Σπουδῶν τῆς Μαριούπολης (Οὐκρανία) καθὼς καὶ σπουδαστὲς ἀπὸ πολλὰ μέρη τοῦ κόσμου.

Ἐπίσης παρέχουμε ὑποτροφίες σὲ φοιτητὲς τῶν τμημάτων Ἑλληνικῆς Φιλολογίας καὶ Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Μεταφράσεως στὸ Πανεπιστήμιο Ἀνθρωπιστικῶν Σπουδῶν τῆς Μαριούπολης (Οὐκρανία), στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Τιφλίδας (Γεωργία), στὸ Ταυρικὸ Ἐθνικὸ Πανεπιστήμιο τῆς Συμφερούπολης (Οὐκρανία) καὶ στὸ Κέντρο Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ τοῦ Κρατικοῦ Γλωσσολογικοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Πιατιγόρσκ (Ρωσία).

  1. 6.      Ὑποστήριξη Κέντρων Διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς σὲ ὅλο τὸν κόσμο

 

Ἐνισχύουμε μὲ ἐκπαιδευτικὸ ὑλικὸ καὶ χρήματα Κέντρα Διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς σὲ ὅλο τὸν κόσμο ἀναλόγως πρὸς τὶς ἀνάγκες τους.

Ὡς παράδειγμα ἀναφέρουμε Σχολεῖα Ἑλληνικῆς Γλώσσας στὴν Κριμαία, στὴν Ραμάλα τῆς Παλαιστίνης, στὴν Νότιο Ἰταλία, στὴν Βόρειο Ἤπειρο, στὸ Οὐζμπεκιστάν, στὴν Κίνα, στὴν Βραζιλία κ.λπ.

  1. 7.      Βοήθεια σὲ ἀλλοδαποὺς καὶ ὁμογενεῖς  φοιτητὲς στὴν Ἑλλάδα

 

Παρέχουμε ἠθικὴ καὶ ὑλικὴ συμπαράσταση ἢ καὶ φιλοξενία σὲ ἀλλοδαποὺς φοιτητές, ποὺ σπουδάζουν στὴν Ἑλλάδα καὶ μαθαίνουν τὴν Ἑλληνική, καθ’  ὅλη τὴν διάρκεια τοῦ ἔτους (γιὰ ἐξεύρεση οἰκίας, μερικὴ ἀπασχόληση, σίτιση κ.λπ.).

  1. 8.      Διαγωνισμὸς Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν

 

Ἀπὸ τὸ 1997 διοργανώνουμε κάθε χρόνο Διαγωνισμὸ Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς, στὸν ὁποῖο ἀρχικὰ συμμετεῖχαν μαθητὲς τῆς τρίτης τάξεως τοῦ Λυκείου ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Κύπρο. Ἀπὸ τὸ 2002 ὁ Διαγωνισμὸς ἔγινε Πανευρωπαϊκὸς μὲ τὴν συνεργασία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ὁμοσπονδίας Κλασικῶν Φιλολόγων «ΕΥΡΩΚΛΑΣΙΚΑ» καὶ στὴν συνέχεια Διεθνὴς μὲ τὴν συμμετοχὴ μαθητῶν ἀπὸ τὸ Μεξικό. Ἀπὸ τὸ 2006 μετὰ ἀπὸ πρόσκληση τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας ὁ Διαγωνισμὸς συνδιοργανώνεται μὲ τὸ Ὑπουργεῖο, τὸ Εὐρωπαϊκὸ Πολιτιστικὸ Κέντρο Δελφῶν, τὶς Ἑνώσεις Φιλολόγων καὶ τὴν Ἑλληνικὴ Γλωσσικὴ Κληρονομιά. Τὸν Διαγωνισμὸ θέτει ὑπὸ τὴν Αἰγίδα του ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας καὶ τὸν στηρίζει ἡ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων.

  1. 9.      Ἐκδόσεις

 

Ἐκδίδουμε ἢ βοηθοῦμε στὴν ἔκδοση βιβλίων, ποὺ συμβάλλουν στὴν διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας.

  1. 10.    Συμμετοχὴ σὲ Συνέδρια

 

Μετέχουμε στὴν διοργάνωση Συνεδρίων καὶ ἄλλων ἐκδηλώσεων, ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα. Ἔτσι εἴμαστε συνδιοργανωτὲς ἀπὸ χρόνια τῶν Συνεδρίων τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Ὁρολογίας (ΕΛ.ΕΤ.Ο.).

  1. 11.    Ὁμιλίες – Ἡμερίδες

 

Ὀργανώνουμε ὁμιλίες καὶ ἡμερίδες, γιὰ τὸ εἰδικὸ ἀλλὰ καὶ τὸ εὐρὺ κοινό, μὲ θέματα σχετικὰ μὲ τὴν Ἑλληνικὴ  Γλῶσσα καὶ τὴν διάδοσή της. Οἱ πρόσφατες ἡμερίδες μας  εἶχαν ὡς θέματα : «Ἡ γλῶσσα τῆς διαφήμισης» (2007), «Τὰ οἰκονομικά τῆς διάδοσης τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας» καὶ «Διαδρομὲς ἀπὸ τὰ Ἀρχαῖα στὰ Νέα Ἑλληνικά» (2008), «Γνωρίζεις ἤδη  Ἑλληνικά» καὶ «Ἀπὸ τὰ Ἀρχαῖα στὰ Νέα Ἑλληνικά» (2009) καὶ «Ἡ οἰκονομικὴ σημασία τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας» (2010).

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s