Ἡ μεγάλη ἀθώωσις τῶν ἀπατεώνων ἀπὸ τὸν Κουβέλη…


Ἡ μεγάλη ἀθώωσις τῶν ἀπατεώνων ἀπὸ τὸν Κουβέλη...

Εἶναι καὶ νομικός… Τρομάρα του… Τρομάρα του… Βεβαίως, βεβαίως…

Διότι ὥς νομικὸς ὁ mister Κουβέλης θὰ ἔπρεπε νὰ γνωρίζῃ πὼς κάποιες φορὲς ἀρκοῦν καὶ οἱ ἐνδείξεις γιὰ νὰ ἀποδείξουν πὼς σὲ ἕναν τομέα ἔχει γίνῃ μία παρανομία. Ἄλλως τέ, αὐτὲς οἱ ῥημάδες οἱ ἐνδείξεις εἶναι ποὺ μποροῦν νὰ ἀθωώσουν, λόγῳ ἀμφιβολιῶν, κάποιον. (Κι ὄχι μόνον…)
Ποῦ εἶναι λοιπόν ἡ νομική του ἰδιότης; Ποῦ εἶναι ἐκεῖνος ὁ νομικός πού κυνηγοῦσε κάποτε φαντάσματα; Ἀνέβηκε πολύ ὑψηλά κι ὥς ἄλλη μαϊμοῦ μᾶς βλέπει σάν μυρμηγκάκια; Δέν ἀντιλαμβάνεται πώς ὅσο ὑψηλότερα ἀνεβαίνει ἡ μαϊμοῦ, τόσο καλλίτερα φαίνεται ὁ κῶλος της; 

Ὁ Κουβέλης λοιπὸν συνεργάστηκε καὶ στήριξε κυβέρνησι, τῆς ὁποίας τὰ δύο κόμματα πυλῶνες ἦταν τὰ κατ’ ἐξοχὴν κόμματα τῆς διαφθορᾶς. Ὁ Σαμαρᾶς γιὰ παράδειγμα καὶ ἡ siemens εἶναι κάτι ποὺ οὔτε κἄν ἐλέγχεται πλέον! Ἡ σχέσις τους εἶναι πασιφανής, ἀκόμη καὶ γιὰ τοὺς πλέον δυσπίστους. Ποῦ ἀκριβῶς λοιπόν πῆγε ὁ Κουβέλης;  Νά κάνῃ κυβέρνησι μέ ποιόν; Μέ τό κόμμα πού ἔφαγε, ἔφαγε, ἔφαγε κι ἀκόμη δέν μπορεῖ νά σκάσῃ ἀπό τήν τόση μάσα; Ποιός εἶναι ἀθῶος μέσα σέ αὐτήν τήν σφηγκοφωλιά; Ποιός;
Συνεπῶς; Γίνεται αὐτομάτως συνεργός τους ἤ ὄχι; Τούς ἀθωώνει, ναί ἤ ὄχι;

Ἀπὸ τὴν ἄλλην, ὁ ἕτερος πυλώνας, αὐτὸς ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸ μΠΑτΣΟΚ, ἄνευ ἐνδείξεων πλέον, (μόνον μὲ ἀποδείξεις συζητᾶμε γιὰ τὴν περίπτωσι του) ἄλλη φωλιὰ φιδιῶν… Ἐὰν μάλλιστα καταπιαστοῦμε μόνον μὲ τὰ πρόσφατα ἔργα τους, δῆλα δὴ τὰ ἀφορῶντα τὴν πασίγνωστη πλέον λίστα, πολὺ εὔκολα διαπιστώνουμε τὴν μεγάλη προσπάθεια ἐτούτου τοῦ ἀπο-κόμματος νὰ τὴν ἀφανίσῃ ἤ νὰ τὴν ἀλλοιώσῃ μὲ τέτοιον τρόπο, ποὺ νὰ καταντήσῃ ἀγνώριστη. Ποῦ στά κομμάτια λοιπόν εἶναι ὁ νομικός Κουβέλης; Πάλι σάν τήν μαϊμοῦ συμπεριφέρεται; Γιά νά πιάσῃ μίαν μπανάνα ἀρχίζει νά μᾶς ἀποκαλύπτῃ τόν κῶλο της; Καί τί στό καλό μπανάνα εἶναι τέλος πάντων αὐτή; Τόσο νόστιμη; Τόσο μοναδική; Τόσο ἀναντικατάστατη; Καί εἶναι σημαντικοτέρα ἡ μπανάνα ἀπό τίς ἄλλες μαϊμοῦδες τῆς ἀγέλης; Δῆλα δή, ἡ μαϊμοῦ θά πιάσῃ τήν μπανάνα, τὴν μία αὐτὴν μπανάνα, καί θά ἀφήσῃ τήν ἀγέλη τῶν μαϊμούδων γιά νά παραμείνῃ μόνη της; Δέν ἀντιλαμβάνεται πώς ὅταν μείνῃ μόνη της ἡ μαϊμοῦ κινδυνεύει ἀπό ὄλα τά ἀγρίμια τοῦ δάσους; Μεγιστοποιεῖ τούς κινδύνους πού θά συναντήσῃ; Εἶναι ἱκανή μία μπανάνα νά ἀποκόψῃ τήν μαϊμοῦ ἀπό τήν ἀγέλη της; Ἤ δέν εἶναι; Καί μήπως τελικῶς οἱ μαϊμοῦδες εἶναι σοφότερες ἀπό κάτι Κουβέληδες;  

Ἔχουμε λοιπὸν ἔναν Κουβέλη, ποὺ γιὰ χρόνια πάσχιζε, κατὰ πῶς μᾶς ἔδειχνε, νὰ συμπαρασταθῇ στὶς ἀδύναμε ὁμάδες. Δῆλα δὴ κατανοοῦσε, κατὰ πῶς ἔλεγε πάντα, τὰ κοινωνικὰ προβλήματα καὶ ἤθελε νὰ κάνῃ τὸ καλλίτερον γιὰ νὰ τὰ ἐπιλύσῃ. Καὶ ξαφνικά, (ἀφήνω ἀπ’ ἔξω τὶς Ῥεπούσηδες καὶ τοὺς λοιποὺς φιόγκους) μᾶς προκύπτει πολέμιος αὐτῶν, τῶν ὁποίων, κατὰ τὰ δικά του φυσικὰ λεγόμενα καὶ γραφόμενα, πάντα ὑπερασπιζόταν. Νά θεωρήσω πώς ἔκανε τότε λᾶθος ἤ νά θεωρήσω πώς τώρα κάνει λᾶθος; Ἤ μήπως κι αὐτός, ὅπως κι ὄλοι οἱ ἄλλοι φυσικά, ἐκτελοῦν τίς ἐντολές πού λαμβάνουν;

Αὐτὸς λοιπὸν ὁ Κουβέλης σήμερα ἔρχεται νὰ ψέξῃ τὸν Παπακωνσταντίνου. Ἔχει μήπως συνειδητοποιήσῃ τό τί ἐστί συμπεριφορά Καραγκιόζη; Ἔχει ἀναρωτηθῇ γιά τό ἐάν τήν ἀναπαράγῃ; Διότι, τὸ μΠΑτΣΟΚ, καθ’ ὅ,τι καλῶς γνωρίζει ὅλη ἡ χώρα, ἦταν καὶ παραμένει τὸ κυριότερον κέντρον παραγωγῆς διαπλοκῆς καὶ παρανομιῶν. Δέν ἤξερε λοιπόν τήν παρανομία καί τήν ἀντισυνταγματικότητα τοῦ χαρατσίου τῶν  συνεταίρων του; Δέν ἤξερε γιά τήν ἐξαφάνισι τῆς λίστας, μέ ὑπουργό τόν τσάρο καί σύντροφο τοῦ τσάρου τόν Μπενοβούβαλο; Δέν ἤξερε πώς αὐτή ἡ βρῶμα ἡ λίστα ἐδῶ ἦταν ἀλλά δέν ἦταν; Τί στό καλό; Ξαφνικά τοῦ ἔφθασε ἡ ἐπιφοίτησις καί συναπαντήθηκε μέ τήν ἀποκάλυψι;

Ξέρετε λοιπόν τί ἀκριβῶς ἔκανε ὁ Κουβέλης τίς τελευταῖες ἡμέρες μέ τίς δηλώσεις του, περί παρανομιῶν καί ἀλλοιώσεων αὐτῆς τῆς διασήμου λίστας; ΑΘΩΩΣΕ!!!!
Ναί, ἀθώωσε ὅλους τοὺς ἐμπλεκομένους! Τσαμπουκαλίδικα!!! Ἔτσι γουστάρει!!!
Νομικὸς εἶναι, ὅ,τι γουστάρει κάνει λέμε. Καὶ μάλλιστα νομικὸς ποὺ συμμετέχει σὲ μίαν γελοία κυβέρνησι καρικατούρας, τῆς ὁποίας τὰ ἔργα εἶναι ἀμφιβόλου λογικῆς, συνταγματικότητος καὶ ἤθους. 
Ἀθώωσε λοιπὸν ὁ Κουβέλης μὲ τὶς δηλώσεις του, διότι ἔπρεπε νὰ βρῇ μίαν ἀκόμη δικαιολογία, πρὸς τὸν ἐαυτό του κυρίως καί γιὰ τὰ μὴ ἔργα του. (Εἶναι σὰν αὐτὸ τὸ: «δέν ἤξερες, δέν ῥώταγες;») Ἤ μήπως ἁπλῶς οὐδέποτε ἦταν μέ τό ὅποιον δίκαιον κι ἁπλῶς ἔδιδε κάποιες παραστάσεις, πρό κειμένου νά δικαιολογῇ  τήν ὕπαρξί του;

Σὲ κάθε περίπτωσι, ὅλα αὐτὰ τὰ περὶ ἐπιθυμίας του γιὰ κάθαρσι εἶναι φύκια στολισμένα μὲ μεταξωτὲς κορδέλες. Σιγὰ μὴν θέλῃ τὴν κάθαρσι… Ἐὰν τὴν ἤθελε, τότε τὸ πρῶτο ποὺ θὰ ἀξίωνε, τὴν στιγμὴ ποὺ ἐδέχθῃ νὰ συμμετάσχῃ στὸ καραγκιὸζ μπερντέ, θὰ ἦταν ἀκριβῶς αὐτό: ἡ κάθαρσις καὶ ἡ ἀπονομὴ τῆς δικαιοσύνης. Ἐὰν ἤθελε… 
Δὲν ἤθελε ὅμως… 
Κι ἀπόδειξις εἶναι ἡ τωρινή του συμπεριφορά. Γιὰ τὰ μπᾶζα, ὅπως κι ὅλες οἱ προηγούμενες. 
Ἀθωώνει ὁ mister Κουβέλης… Κι ἔτσι ὅλα ἔχουν ὅπως εἶχαν.

Σὲ δουλειὰ νὰ βρισκόμαστε καὶ σὲ ἀπασχόλησι…
Διότι ἐτούτη ἡ λίστα δὲν ἔχει τίποτα νὰ μᾶς πῇ. 
Τὰ γνωρίζουμε ἤδη ὅλα!
Τὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν ψόφησε καὶ τώρα τοῦ ἑτοιμάζουμε τὴν κηδεία. Μαζὺ μὲ αὐτὴν τοῦ Κουβέλη καὶ τῶν ὁμοίων του.

Φιλονόη. 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s