Aνοικτὴ ἐπιστολή προς ΒΕΝΙΖΕΛΟ


Τρεις μήνες προθεσμία δίνει στην κυβέρνηση ο ΒενιζέλοςΟἱ τῆς βουλῆς παραλῆπται παρακαλοῦνται νὰ κοινοποιήσουν τὴν συνημμένην ἐπιστολὴν πρὸς ἅπαντα τὰ μέλη τοῦ κοινοβουλίου. 

Τὰ blogs παρακαλοῦνται διὰ τὴν δημοσίευσιν τῆς συνημμένης ἐπιστολῆς. 

Οἱ λοιποὶ παραλῆπται, ἐὰν ἀναγνώσουν τὴν συνημμένην ἐπιστολὴν, παρακαλοῦνται νὰ ἀναλογισθοῦν τὴν ἀνάγκην ἀναλήψεως πρωτοβουλιῶν διὰ τὴν καταστροφὴν τῶν εἰς χείρας βενιζέλου εὑρισκομένων ἀμυντικῶν σχεδίων, ἀλλὰ καὶ λήψεως μέτρων διὰ τὴν ποινικὴν δίωξιν τοῦ τύπου τούτου ὅστις θέλει ἐμφανίζεται ὡς αὐτόκλητος προστάτης μας. 

Μὲ έκτίμηση, 
Ίωάννης Καραδημητρόπουλος

Ἀνοικτὴ ἐπιστολή προς ΒΕΝΙΖΕΛΟ

Απορρῶ μὲ τὸ πλεονάζον θράσσος ἀλλὰ καὶ ἠλιθιότητα, βλακεία καὶ σκοπιμότητα μὲ τὴν ὁποίαν ὁ ἀρχηγὸς τοῦ ΠΑΣΟΚ δήλωσε ὅτι κατέχει στὸ προσωπικὸ του ἀρχεῖο «ψηφιακὸν ἀντίγραφὸν» τῶν ἀμυντικῶν σχεδίων τῆς χώρας.

Ὁ ἀρχηγὸς τοῦ ΠΑΣΟΚ μηδὲ βλὰξ, μηδὲ ἠλίθιος μηδὲ δηλωσίας ἐντυπωσιασμῶν ἔχει ὑπάρξει μέχρι τοῦδε.

Ποία ἡ σκοπιμότης ἐκστομίσεως τοιαύτης ἠλιθιότητος καὶ ὀμολογήσεως τοιούτου ὀλισθήματος;

Ποῖος νομίζει ὅτι εἶναι ὥστε νὰ δικαιοῦται νὰ κρατᾶ εἰς τὸ ἀρχεῖον του τὰ ἀμυντικὰ σχέδια τῆς χώρας;

Διατὶ προεκάλεσε τὰς ξένας μυστικὰς ὑπηρεσίας νὰ ληστεύσουν τὴν οἰκίαν του;

Διατὶ ἡ κυβερνητικὴ πλειοψηφία δὲν παρενέβη καὶ ἀντιθέτως καταχειροκρότησε τὸ γεγονὸς; ΜΠΡΑΒΟ, ΜΠΡΑΒΟ μεγάλε ἀρχηγὲ… τοὺς κατατρόπωσες…

Τὶ πράγματα εἶναι αὐτὰ; Πόσον ἐπιπόλαιος εἶναι ὁ Βενιζέλος καὶ ἐπιπόλαι καὶ βλάκες οἱ Βουλευταὶ;

Τὶ ἤθελε νὰ πῇ ὁ Βενιζέλος; Τὶ ἐκέρδισε μὲ αὐτὸ ποὺ εἶπε…

Μετὰ ψάχνουμε νὰ βροῦμε τοὺς προδότες ἐκτὸς βουλῆς…

ΒΕΝΙΖΕΛΕ… ἄν ἀρχηγὸς τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων κρατήσῃ στὸ προσωπικὸ του ἀρχεῖον τὰ ἔγγραφα τοῦ ἀμυντικοῦ σχεδιασμοῦ τῆς χώρας καὶ τοῦτο γίνει γνωστὸν… θὰ κατηγορηθεῖ ἀμέσως δι᾽ «ἐσχάτην προδοσίαν».

Ἐσεῖς ποιὸς εἶσθε; Τὶ νομίζετε ὅτι εἶναι τὰ ἀμυντικὰ σχέδια τῆς χώρας ὥστε νὰ διατηρεῖτε εἰς τὸ προσωπικὸν σας ἀρχεῖον πρὸς ἐπίδειξιν, τὶς οἶδε ποῦ, καὶ, τὶς οἶδε, διὰ ποίους σκοποὺς;

Ποῖος σᾶς εἶπε ὅτι ἐσεῖς εῖστε ὑπεράνω νόμων καὶ τουλάχιστον δεοντολογίας. Τὶ σέβεσθε ἐσεῖς ὅταν δὲν σέβεσθε τὰ ἀμυντικὰ σχέδια τῆς χώρας;

Καὶ ὁ πρωθυπουργὸς τῆς χώρας πῶς ἀντέδρασεν εἰς τὸ ὀλίσθημα τοῦ καταδικασμένου εἰς τὴν συνείδησιν τῆς πλειοψηφίας τοῦ Ἑλλήνικοῦ λαοῦ;

Ἡ πολιτικὴ, μεγαλόστωμος καὶ πομφολυγώδης, εἰς πλείστας ὅσας περιπτώσεις, πένα καὶ πολιτικὴ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης τὶ ἔπραξεν ἐπὶ τῷ ἀκούσματι τῆς ἀνωτέρω ὁμολογίας ἤ, τουλάχιστον, τὶ προυτίθεται νὰ πράξῃ;

Πολιτικὲ Βενιζέλε,

ἡ ὀμολογία σου μοῦ θύμησε τὴν γνωστὴν, εἰς ὅσους μελετοῦν εἰς βάθος καὶ ὄχι διὰ νὰ πομφολυγοῦν, κατάταξιν, κατὰ τὸν Μέγα Ναπολέοντα, τῶν στρατιωτικῶν εἰς τέσσαρας κατηγορίας. Ἐάν τώρα, εἰς τὴν ἀκολουθούσαν ἱστορίαν τοῦ Μεγάλου Ναπολέοντος ἀφαιρέσωμεν τὸ «ἀξιωματικὸς» καὶ τὸ ἀντιακταστήσωμεν μὲ τὸ πιλιτικὸς, θὰ βρεῖτε τὸν ἑαυτὸν σας ἐντασσόμενον εἰς τὴν τετάρτην κατηγορίαν.

Οἱ ἀξιωματικοὶ, εἶπεν ὁ Μ. Ναπολέων, κατατάσσονται εἰς τέσσαρας κατηγορίας, ὡς ἀκολούθως:

  1. Πολὺ ἔξυπνοι καὶ πολὺ ἐργατικοὶ: Αὐτοὶ οἱ ἀξιωματικοὶ εἶναι κατάλληλοι διὰ τὰ καθήκοντα τοῦ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ. Ὅντας ἔξυπνοι ἀντιλαμβάνονται τὴν πραγματικότητα, διαβλέπουν τὸ μέλλον καὶ ὄντας ἐργατικοὶ παράγουν ἐπιτελικὸν ἔργον διὰ τὴν ὀργάνωσιν τῆς ἀμύνης, τὴν ἐνδυνάμωσιν τῆς στρατιωτικῆς ἰσχύος καὶ, ἔν τέλει, τὴν θωράκησιν τῆς χώρας πρὸς ἀντιμετώπισιν πάσης ἐχθρικῆς ἀπειλῆς.

  2. Πολὺ ἔξυπνοι καὶ πολὺ τεμπέληδες: Αὐτοὶ οἱ ἀξιωματικοὶ εἶναι κατάλληλοι διὰ τὰ καθήκοντα τοῦ Διοικητοῦ Μονάδος. Ὄντας ἔξυπνοι θὰ ἀντιλαμβάνονται τὸ πνεῦμα τῶν διαταγῶν τῶν ἐκπονηθέντων ὑπὸ τῶν ἐξύπνων καὶ ἐργατικῶν ἐπιτελῶν καὶ, ὑπὸ τὸ βάρος τῆς εὐθύνης καὶ συνεπείᾳ τῆς τεμπελιᾶς τους, θὰ κατανήμουν κατὰ ὀφέλιμον καὶ δόκιμον τρόπον, ἤτοι ἰσοβαρῶς καὶ ἀναλογικῶς, τὸ ἔργον εἰς τοὺς ὑφισταμένους των. Συνάμα δὲ, διὰ νὰ μὴν ἐκτεθοῦν οἱ ἴδιοι, θὰ ἐλέγχουν συνεχῶς, τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ ἔργου, εὐελπιστοῦντες τὴν προαγωγὴν των εἰς ἐπιτελεῖς. Ἐξ ἄλλου ἡ κατανομὴ τοῦ ἔργου εἰς τοὺς ὑφισταμένους εἶναι καὶ ὁ ἐπιδειωκόμενος σκοπὸς διὰ τὴν συμμετοχὴν τοῦ συνόλου τοῦ ἀνθρωπίνου δυναμικοῦ τῆς μονάδος, εἰς τὴν διοίκησιν αὐτῆς.

  3. Βλάκες καὶ τεμπέληδες: Αὐτοὶ οἱ ἀξιωματικοὶ εἶναι κατάλληλοι διὰ τὴν ἐκτέλεσιν πάσης δευτερευούσης ἀποστολῆς εἰς τὸν στρατὸν. Ὡς τεμπέληδες θὰ ἐργασθοῦν, ἔστω καὶ ἐλάχιστον, ἀλλὰ πάντοτε ὅσον ἀπαιτεῖται διὰ νὰ μὴν ἐκτεθοῦν καὶ ὡς βλάκες θὰ πράξουν τὰ ἐλάχιστα δυνατὰ λάθη δεδομένου ὅτι τὰ τρανταχτὰ λάθη θὰ τὰ ἀποφύγουν, συνεπείᾳ τῆς φυσικῆς παρεμβάσεως καὶ ἀντιδράσεως τῶν ὑφισταμένων των καὶ κυρίως τῶν συνεργατῶν των. Ἡ κοινὴ λογικὴ θὰ πρυτανεύσει σὲ μεγάλο βαθμὸ. Τὸ ἀποτέλεσμα δὲν θὰ εἶναι ἄριστον, θὰ εἶναι ὅμως ἀποδεκτὸν.

  4. Βλάκες καὶ ἐργατικοὶ: Ὡς βλάκες οὐδὲν ἀντιλαμβάνονται, ὡς ἐργατικοὶ δὲν δέχονται παρεναίσεις καὶ συμβουλὰς. Αὐτοὶ εἶναι ἀκατάλληλοι δι οἱανδήποτε ἐργσίαν καὶ πρέπει νὰ ἀποστρατευθοῦν πάραυτα.

Μετὰ ψάχνουμε νᾶ βροῦμε τὸ διατὶ αὐτὴ ἡ χώρα πάει κατὰ διαόλου….

Μὰ ἀπλούστατα…

Διότι κυβερνᾶται ἀπὸ ἠλιθίους ἀλλὰ καὶ γελοίους…

Ἰωάννης Καραδημητρόπουλος

Σχης ἐ.ἀ.

μόνιμος κάτοικος Γαλλίας

 

exomatiakaivlepo

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s