Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Εμπορικής από την Alpha Bank


Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος μέσω των εξαγορών και συγχωνεύσεων, που έχουν δρομολογηθεί και ολοκληρώνονται, και που ταυτόχρονα με την ανακεφαλαιοποίηση του, θα του δώσουν την δυνατότητα διοχετεύσει ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Ρευστότητα η οποία θεωρείται απαραίτητη για να δώσει ώθηση στην επανεκκίνηση της ανάπτυξης, που αποτελεί σήμερα το μεγάλοι στοίχημα και που πρέπει να κερδηθεί ώστε η χώρα να βγει από την κρίση.

Την Παρασκευή το βράδυ ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση της μεταβίβασης του συνόλου των μετοχών της Εμπορικής Τράπεζας στην Alpha Bank, σε συνέχεια της σχετικής συμφωνίας του περασμένου Οκτωβρίου μεταξύ της Alpha Bank και της Credit Agricole (θυγατρικής της Εμπορικής Τράπεζας).

Με την υπογραφή της σύμβασης αγοράς μετοχών και την προσαρμογή που προέκυψε από τη συναλλαγή, η Credit Agricole ολοκλήρωσε την κεφαλαιακή ενίσχυση της Εμπορικής καταβάλλοντας συνολικά 2,9 δισεκ. ευρώ και αγόρασε Ομόλογο εκδόσεως της Alpha Bank ύψους 150 εκατ. ευρώ μετατρέψιμο σε μετοχές. Το τελευταίο αποτελεί άμεση επένδυση στην Alpha Bank, συνεισφέροντας στα εποπτικά της κεφάλαια επιπλέον του μεταφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής.

Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος της Alpha Bank Γιάννης Κωστόπουλος ανέφερε ότι η Alpha Bank αναλαμβάνει πρωτεύοντα ρόλο στην αναδιάρθρωση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα με τη συνένωση δύο Τραπεζών με μακρά παράδοση στον χώρο. «Καθώς η Ελλάδα σημειώνει πρόοδο στην εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και διαφαίνονται οι πρώτες ενδείξεις αναστροφής του δυσμενούς οικονομικού κλίματος που έχει δημιουργηθεί, το ενιαίο σχήμα θα συμβάλει στην επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας καθώς και στην ανασυγκρότηση του τραπεζικού συστήματος», πρόσθεσε ο Γιάννης Κωστόπουλος.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτριος Π. Μαντζούνης επισήμανε ότι η Alpha Bank εξαγόρασε την Εμπορική Τράπεζα πλήρως κεφαλαιοποιημένη με υψηλές καλύψεις στο δανειακό της χαρτοφυλάκιο. Η ανάληψη του λειτουργικού ελέγχου θα οδηγήσει στην έγκαιρη επίτευξη των σημαντικών οικονομιών κλίμακας που θα προκύψουν, κυρίως μέσω του εξορθολογισμού του ενιαίου δικτύου και των τομέων δραστηριότητας καθώς και της ενοποίησης της διοικητικής δομής, είπε ο κ. Μαντζούνης.

Με την ολοκλήρωση της απόκτησης της Εμπορικής Τράπεζας από την Alpha Bank δημιουργείται ο δεύτερος, σε μέγεθος χρηματοοικονομικού, όμιλος στην Ελλάδα με pro forma μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα περίπου 20% στις καταθέσεις και 24% στις χορηγήσεις. Ταυτόχρονα, η εστίαση των δύο Τραπεζών στην επιχειρηματική πίστη καθιστά το ενοποιημένο σχήμα σημείο αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Οι συνέργειες λειτουργικού κόστους σε πλήρη εξέλιξη θα είναι ύψους 150 εκατ. ευρώ, προερχόμενες πρωτίστως από τον εξορθολογισμό του Δικτύου, την άρση των αλληλοκαλύψεων σε κεντρικές λειτουργίες και τον περιορισμό των αμοιβών τρίτων, καθώς και τον επανασχεδιασμό των επιχειρησιακών τομέων δραστηριοτήτων. Οι συνέργειες κόστους χρηματοδοτήσεως και εσόδων σε πλήρη εξέλιξη θα είναι ύψους 50 εκατ. ευρώ ως αποτέλεσμα της προσαρμογής της τιμολογιακής πολιτικής προθεσμιακών καταθέσεων της Εμπορικής σε αυτήν της Alpha Bank.

Σε εξέλιξη η δημόσια πρόταση της Εθνικής Τράπεζας για την Eurobank

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δημόσια πρόταση της Εθνικής Τράπεζας στους μετόχους της Eurobank, που θα δημιουργήσει τον μεγαλύτερο ελληνικό τραπεζικό όμιλο και μια υπολογίσιμη δύναμη σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η δημόσια πρόταση διάρκεια πέντε εβδομάδων (με δυνατότητα δύο επιπλέον εβδομάδων παράτασης) ξεκίνησε στις 11 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους.

Οι μέτοχοι της Eurobank έχουν περιθώριο έως τις 15 Φεβρουαρίου για να αποδεχτούν τη δημόσια πρόταση που κατέθεσε η Εθνική. Εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη λήξη της περιόδου αποδοχής, θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της δημόσιας πρότασης, ενώ η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Εθνικής αναμένεται να ξεκινήσει στις 27 Φεβρουαρίου. Οι μέτοχοι, που κατέχουν το 43,6% των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank έχουν δεσμευτεί να προχωρήσουν στη διάθεση των μετοχών τους.

Αναφορικά με την συγχώνευση με την Eurobank, η διοίκηση Αλέξανδρου Τουρκολιά της Εθνικής έχει επισημάνει, ότι κοινός στόχος Εθνικής και Eurobank είναι «η δημιουργία μιας ισχυρής τράπεζας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία θα συμβάλλει στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος, θα καταστήσει πιο εύκολη την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και την προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος και θα αποτελέσει σημαντικό όχημα για την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας».

Ο διευρυμένος όμιλος Εθνικής Τράπεζας, σύμφωνα με στοιχεία που υπάρχουν στο πληροφοριακό δελτίο, με βάση τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις των Εθνικής και Eurobank για τη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2012, θα έχει συνολικό ενεργητικό 174,2 δισεκ. ευρώ, δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 113 δισεκ. ευρώ και καταθέσεις 84,6 δισεκ. ευρώ. Η συγχώνευση θα επιτρέψει την επίτευξη συνεργιών της τάξης των 570- 630 εκατ. ευρώ ετησίως, από το τέλος του 2015.

Σε ό,τι αφορά τα λειτουργικά έξοδα, κύρια πηγή συνεργιών προβλέπεται να είναι ο εξορθολογισμός του δικτύου καταστημάτων και ATM του νέου ομίλου στην Ελλάδα αλλά και στη ΝΑ Ευρώπη όπου υπάρχει αλληλοεπικάλυψη. Στην Ελλάδα, από τα περίπου 915 καταστήματα του νέου ομίλου, εκτιμάται ότι θα κλείσουν περίπου το 20%, ενώ από τα συνολικά 2.000 ATM του νέου ομίλου, θα αποσυρθούν επίσης περίπου το 20%. Δεύτερη σημαντική πηγή συνεργιών προβλέπεται να είναι οι οικονομίες κλίμακας από την ενοποίηση των κεντρικών υπηρεσιών (π.χ. προμήθειες, διαχείριση απαιτήσεων, οικονομικές υπηρεσίες, εσωτερικός έλεγχος κλπ) και πληροφοριακών συστημάτων. Συναφώς, εκτιμάται ότι θα υπάρξει ανάλογη προς τα ανωτέρω μείωση του προσωπικού του νέου ομίλου.

Στην Ελλάδα, ο νέος διευρυμένος όμιλος θα εξετάσει την παρουσία του στις επιμέρους αγορές με σκοπό τον εξορθολογισμό της, ο οποίος δύναται να οδηγήσει σε συγχωνεύσεις θυγατρικών των δύο ομίλων με ομοειδείς δραστηριότητες και σε μειώσεις προσωπικού.

Σε ό,τι αφορά στη ΝΑ Ευρώπη και τις εκεί θυγατρικές, οι αντίστοιχες πρωτοβουλίες εκτιμάται ότι θα επιφέρουν συνέργιες κόστους που θα ανέρχονται στα 95 εκατ. ευρώ ετησίως από το τέλος του 2015. Εκτιμάται ότι από τα 1.080 καταστήματα του νέου Ομίλου στη ΝΑ Ευρώπη, θα κλείσουν περίπου 25% εξ αυτών στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Κύπρο όπου και οι δύο τράπεζες έχουν παρουσία.

Τρίτος ισχυρός πόλος η Τράπεζα Πειραιώς

Σήμερα, μετά τις πρόσφατες εξαγορές της ΑΤΕbank και της Γενικής Τράπεζας, η Τράπεζα Πειραιώς είναι η τρίτη μεγαλύτερη Τράπεζα στην ελληνική τραπεζική αγορά, κατέχοντας 19% μερίδιο αγοράς στις καταθέσεις και 18% στις χορηγήσεις (στοιχεία 30 Σεπτεμβρίου 2012). Το pro-forma συνολικό ενεργητικό του Ομίλου Πειραιώς φθάνει τα 78 δισεκ. ευρώ οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις τα 44 δισεκ. ευρώ και οι καταθέσεις πελατών τα 35 δισεκ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2012. Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς απασχολεί συνολικά 18.800 εργαζόμενους περίπου, ενώ το σύνολο του δικτύου καταστημάτων αριθμεί 1.348 μονάδες, με παρουσία σε 10 χώρες συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και εξυπηρετεί σχεδόν 6 εκατ. πελάτες.

Ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας εξέφρασε την περασμένη Παρασκευή τη βεβαιότητά του ότι η Τράπεζα Πειραιώς θα πετύχει να καλύψει το 10% της ιδιωτικής συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που θα πραγματοποιηθεί. Όλες οι ενδείξεις αλλά και οι κινήσεις της διοίκησης της τράπεζας οδηγούν στην εκτίμηση αυτή, είπε ο κ. Σάλλας.

Επίσης, εκτίμησε ότι οι ελληνικές τράπεζες θα είναι σε θέση να βγουν ξανά στις διεθνείς αγορές μέσα στο καλοκαίρι διατύπωσε ο πρόεδρος της τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας, επισημαίνοντας ότι το κλίμα για την Ελλάδα έχει αλλάξει ριζικά τους τελευταίους μήνες, με ό,τι θετικό συνεπάγεται για την πορεία της οικονομίας. Το κλίμα είναι πολύ ευνοϊκότερο σήμερα, η διάφορα σε σχέση με μόλις πριν μερικούς μήνες είναι μέρα με τη νύχτα, είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Σάλλας είπε ότι η παροχή ρευστότητας προς την ελληνική οικονομία από τις τράπεζες έχει ξεκινήσει και δίνεται προτεραιότητα σε μικρές και μεγάλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό ή που δίνουν προστιθέμενη αξία στα ελληνικά προϊόντα.

Το μέλλον του νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

Όπως τονίσθηκε σε συνέντευξη Τύπου που διοργάνωσε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, την περασμένη εβδομάδα πριν την λήξη της θητείας του, σε χρονικό ορίζοντα ενός έτους θα έχει αποκατασταθεί η κερδοφορία του νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (ΤΤ), ενώ στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα θα ανακοινωθεί και θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου που θα αφορά περίπου 700 εργαζομένους, από το σύνολο των περίπου 3.000 που απασχολεί σήμερα, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) σε συνέντευξη Τύπου.

Όπως ανέφερε η προηγούμενη διοίκηση του ΤΧΣ, απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα, υπάρχει υπόδειξη της τρόικας το ΤΤ να τεθεί προς πώληση εντός των επόμενων έξι μηνών. Επισημάνθηκε πάντως ότι το χρονοδιάγραμμα αυτό δεν θα πρέπει να θεωρείται αυστηρά δεδομένο, καθώς δεν προεξοφλείται ότι μέχρι τότε θα βρεθεί επενδυτής με διαθέσιμα κεφάλαια να εξαγοράσει το ΤΤ. Οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες -που ενδεχομένως ενδιαφέρονται για το νέο ΤΤ- βρίσκονται στην παρούσα φάση σε διαδικασίες εξαγορών και συγχωνεύσεων που δεν τους επιτρέπει με ευκολία να προχωρήσουν και στην απορρόφηση του ΤΤ, είπε χαρακτηριστικά η πρώην διοίκηση του ΤΧΣ.

dou

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s