Στα όρια της συνταγματικότητας το νέο Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων


Η έκθεση της επιστημονικής επιτροπής της βουλής για τον νέο τέλος (ΕΕΤΑ)

Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι για επιτακτικούς λόγους εθνικού συμφέροντος, οι οποίοι «συνίστανται στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, όπως έχει εγκριθεί με το άρθρο πρώτο του ν.4093/2012 και επικαιροποιηθεί με το ν. 4127/2013, για το έτος 2013, επιβάλλεται έκτακτο ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου στις ηλεκτροδοτούμενες οποτεδήποτε κατά το διάστημα από την 1.5.2013 έως την 31.12.2013 δομημένες επιφάνειες ακινήτων, (…) το οποίο θα ονομάζεται στο εξής έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.)», αντικείμενο δε του Ε.Ε.Τ.Α. είναι οι ηλεκτροδοτούμενες δομημένες επιφάνειες ακινήτων οποιασδήποτε μορφής, ανεξαρτήτως του εάν οι επιφάνειες αυτές είναι αποπερατωμένες ή μη κατά την ως άνω ημερομηνία, και ανεξαρτήτως της ορθής αναγραφής των στοιχείων τους στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Το Ε.Ε.Τ.Α. θα εισπράττεται από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος σε πέντε (5) ισόποσες δόσεις στους λογαριασμούς που εκδίδονται από αυτούς από τον Ιούνιο του 2013 μέχρι το Φεβρουάριο του 2014, για τον δε υπολογισμό του λαμβάνεται υπόψη το εμβαδόν της δομημένης επιφάνειας, το ύψος της τιμής ζώνης και η παλαιότητα του ακινήτου, όπως αυτά αναγράφονται στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η. ή των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος.

Παρατηρείται, κατ’ αρχάς, ότι το θεσπισθέν με τις διατάξεις του άρθρου  53 του ν. 4021/2011 ανάλογο, «Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών» (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) δεν επιβλήθηκε «σε ανταπόδοση συγκεκριμένης υπηρεσίας παρεχομένης από το Κράτος προς τους επιβαρυνομένους με αυτό, τα δε έσοδα από την είσπραξή του περιέρχονται στον κρατικό προϋπολογισμό προς κάλυψη του δημοσιονομικού ελλείμματος, ήτοι προς εξυπηρέτηση γενικότερου κρατικού σκοπού», επομένως, «δεν συνιστά ανταποδοτικό τέλος, αλλά φόρο κατά την έννοια του άρθρου 78 του Συντάγματος», η δε «επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, από την οποία, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, εξαρτάται απολύτως η πραγματική αξία της βαρυνόμενης με το επίδικο τέλος ακίνητης περιουσίας, συνιστά μεν σκοπό δημοσίου συμφέροντος, όχι, όμως παροχή ειδικής ωφελείας προς τους βαρυνόμενους με αυτό, ώστε να αναιρείται ο χαρακτήρας του εν λόγω «τέλους» ως φορολογικής επιβαρύνσεως» (βλ. ΣτΕ 1972/2012, σκ. 7, ΝοΒ 2012, σελ. 1550).

Εξ άλλου, επισημαίνεται ότι η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, έκρινε, εν προκειμένω, ότι η επιβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. δεν αντίκειται προς το Σύνταγμα, ακριβώς λόγω του έκτακτου και περιορισμένου, χρονικώς, χαρακτήρα του μέτρου. Κατά το ΣτΕ, το «Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. δεν αποτελεί, νέο πάγιο φόρο επί της ακίνητης περιουσίας, αλλά, (…) έκτακτο μέτρο για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων για το έλλειμμα του 2011 και την επίτευξη των αντιστοίχων στόχων για το 2012. Συνεπώς και εξ αυτού του λόγου, ήτοι του εκτάκτου χαρακτήρος της επίδικης φορολογικής επιβαρύνσεως, ο νομοθέτης, ο οποίος πάντως, κατά τα εκτεθέντα στην προηγουμένη σκέψη, έχει ευρεία διακριτική ευχέρεια κατά τον καθορισμό των διαφόρων μορφών φορολογικών επιβαρύνσεων, δεν ήταν υποχρεωμένος, θεσπίζοντας τον εν λόγω έκτακτο φόρο, να ακολουθήσει τις μορφές και τις αρχές που έχει χρησιμοποιήσει σε άλλες περιπτώσεις φορολογίας της ακίνητης περιουσίας. Ως εκ τούτου, η επιβολή του εν λόγω φόρου που, όπως διαμορφώνεται στο νόμο, συνάπτεται με γενικά και αντικειμενικά κριτήρια, (…) δεν υπερβαίνει τα όρια της κατά τα ανωτέρω διακριτικής ευχερείας του νομοθέτη να καθορίζει τον ενδεδειγμένο εκάστοτε τρόπο και χρόνο φορολογήσεως διαφόρων κατηγοριών φορολογουμένων και, κατ’ ακολουθίαν», δεν προσκρούει στο Σύνταγμα και «συνιστά, υπό τις δεδομένες συνθήκες, ανεκτό κατά την έννοια του άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ περιορισμό της περιουσίας» (βλ. ΣτΕ 1972/2012, σκ. 16, όπ.π., σελ. 1552).

Υπό το φως της ανωτέρω απόφασης του ΣτΕ, και δεδομένου ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, ως προς το υποκείμενο του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (κύριος ή επικαρπωτής ακινήτου ή το πρόσωπο στο οποίο έχει παραχωρηθεί το ακίνητο με προσωρινό παραχωρητήριο), το αντικείμενό του (εμβαδόν των ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών ακινήτων οποiασδήποτε μορφής) και τον συντελεστή υπολογισμού του (μειωμένο, έστω, κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό), αποτελούν, επί της ουσίας, επαναφορά των ρυθμίσεων του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, δημιουργείται προβληματισμός ως προς το εάν το Ε.Ε.Τ.Α. συνιστά, πράγματι, νέο έκτακτο μέτρο, το οποίο, λόγω του χρονικώς περιορισμένου χαρακτήρα του, είναι και συνταγματικώς ανεκτό.

taxheaven

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s