Κατάπτυστο το σχέδιο νόμου για την ΝΕΡΙΤ..χωρίς κριτήρια ΑΣΕΠ, εννέα χρόνια η θητεία του Ε.Σ ..ο υπουργός αποφασίζει και διορίζει


Γράφαμε προχθές ΕΔΩ  για το σχέδιο νόμου για τη «ΝΕΡΙΤ»….
Αυτό το κατάπτυστο, πρόχειρο και αντεθνικό τερατούργημα….
Σας παραθέτουμε σήμερα το σχέδιο νόμου και τα πολλά σχόλια που έχουμε καταγράψει, επί του σχεδίου Νόμου «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση»…
Μιλάμε για ένα ακόμη γονατογράφημα, αντιγραφή της παλιάς πρότασης Μόσιαλου με σφάλματα, ανακρίβειες και επικίνδυνες μεθοδεύσεις…

Για να πάρετε μια εικόνα της προχειρότητας και του αντεθνικού σχεδίου σας λέμε απλά ότι:

Δεν είναι δεδομένο και σίγουρο ότι, η ΝΕΡΙΤ θα απευθύνεται και στον απόδημο Ελληνισμό, αλλά  και ότι θα λειτουργεί σε σταθμούς τοπικής εμβέλειας..
Επίσης ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί αυτό που αναφέρεται στο σχέδιο νόμου ότι, Τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες του πληθυσμού της χώρας. Λαμβάνουν υπ’ όψη τις ανάγκες ιδιαίτερων κοινωνικών ομάδων

 1. Η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. απευθύνεται προς το ευρύ κοινό και καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της χώρας. Μπορεί να απευθύνεται και προς τον απόδημο ελληνισμό. Προς τούτο, χρησιμοποιεί τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό. Η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. μπορεί να λειτουργεί και σταθμούς τοπικής εμβέλειας.

ΣΧΟΛΙΟ:
Το μπορεί είναι και πάλι δυνητικό και όχι δεσμευτικό…δηλαδή μπορεί να απευθύνεται και προς τον απόδημο ελληνισμό…και μπορεί να εκπέμπει και τοπικά…δεν είναι σίγουρο και δεδομένο

 1. Τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες του πληθυσμού της χώρας. Λαμβάνουν υπ’ όψη τις ανάγκες ιδιαίτερων κοινωνικών ομάδων, ανεξάρτητα από τη θεαματικότητα και ακροαματικότητα των σχετικών εκπομπών.

ΣΧΟΛΙΟ:
Τι ακριβώς υπονοεί εδώ ο νομοθέτης, με την έννοια “λαμβάνουν υπ’ όψη τις ανάγκες ιδιαίτερων κοινωνικών ομάδων…”
Σίγουρα χρειάζεται επεξήγηση της εν λόγω πρόβλεψης που είναι ασαφής και ενδεχομένως υποκρύπτει σκοπιμότητες και ενδέχεται να εγείρει θέματα μειονοτήτων..

 1. Η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. προβάλλει τηλεοπτικά, διαδικτυακά και ραδιοφωνικά τις εργασίες της Βουλής των Ελλήνων. Προς τούτο μεταδίδει τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας και των άλλων σχηματισμών της Βουλής, στις δικές της ή σε ξεχωριστές συχνότητες.

  ΣΧΟΛΙΟ: Ποιος ο λόγος αφού η ΝΕΡΙΤ έχει τις δικές της υποδομές και συχνότητες, να “πάει” σε ξεχωριστές..?? Ποιος θα τις παρέχει τις ξεχωριστές συχνότητες…και με ποιο αντίτιμο??

Άρθρο 7

 1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. απαρτίζεται από τους Υπουργούς α) Οικονομικών, β) Πολιτισμού & Τουρισμού

ΣΧΟΛΙΟ:
το υπουργείο Πολιτισμού έχει…καταργηθεί από τις 21 Ιουνίου του 2012 και οι υπηρεσίες του οι σχετικές με τον Πολιτισμό συγχωνεύτηκαν με το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ενώ οι υπηρεσίες του σχετικά με τον Τουρισμό συγκρότησαν νέο υπουργείο, το Υπουργείο Τουρισμού.

Άρθρο 8
Εποπτικό Συμβούλιο

 1. Το Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΣ) της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. είναι επταμελές και η θητεία των μελών του εννεαετής.

ΣΧΟΛΙΟ:

Η εννεατής θητεία κρίνεται μάλλον ως υπεβολικά μεγάλη, πενταετης είναι μια ρεαλιστική πρόταση

6. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. επιλέγονται ως ακολούθως:

α. Με δημόσια πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου , με την επιφύλαξη του άρθρου 16 του παρόντος, καλούνται εξειδικευμένοι φορείς του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα, με διεθνή εμπειρία σε θέματα επιλογής στελεχιακού δυναμικού, να υποβάλουν προσφορές για την ανάθεση της υπηρεσίας επιλογής των μελών του ΕΣ. Η ανάθεση της υπηρεσίας κατακυρώνεται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ύστερα από αξιολόγηση των προσφορών από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΣΧΟΛΙΟ:

Σε μια περίοδο κρίσης μπαίνουν απ το παράθυρο ιδιωτικές εταιρείες αξιολόγησης, την στιγμή που υπάρχουν εμπειρότατα στελέχη του δημοσίου που θα μπορούσαν να κάνουν τις εν λόγω επιλογές και καλύτερα και ανέξοδα.

δ. Ο Φορέας Επιλογής αξιολογεί τις υποψηφιότητες βάσει των κριτηρίων και της μεθόδου που έχουν ανακοινωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ’ και καταρτίζει πίνακα, στον οποίο κατατάσσονται κατά σειρά αξιολόγησης οι δέκα (10) υποψήφιοι που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία. Ο κατάλογος των δέκα (10) υποψηφίων υποβάλλεται στον Υπουργό που είναι αρμόδιος για θέματα Τύπου και Μέσων Ενημέρωσης, ο οποίος διορίζει επτά (7) από αυτούς σε θέση μέλους του ΕΣ της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε., χωρίς να δεσμεύεται από τη σειρά αξιολόγησης. Οι υπόλοιποι τρεις υποψήφιοι διορίζονται ως αναπληρωματικά μέλη.

ΣΧΟΛΙΟ:

Η πρόβλεψη του ότι ο υπουργός διορίζει επτά (7) μέλη του ΕΣ της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε., χωρίς να δεσμεύεται από τη σειρά αξιολόγησης, είναι απαράδεκτη και αυθαίρετη. Τι νόημα έχει τότε η αξιολόγηση και η σειρά κατάταξης??

Άρθρο 9

Διευθύνων Σύμβουλος-Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. διορίζεται με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου για πενταετή μη ανανεώσιμη θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του από το νέο ΔΣ. Το ΔΣ αποτελείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, και από τέσσερα (4) μέλη, που διορίζονται σύμφωνα με την διαδικασία επιλογής της παραγράφου 9 του παρόντος. Ένα (1) τουλάχιστον μέλος του ΔΣ έχει νομική και ένα (1) οικονομική κατάρτιση.

ΣΧΟΛΙΟ:

Το κριτήριο-απαίτηση ώστε ένα (1) τουλάχιστον μέλος του ΔΣ έχει νομική και ένα (1) οικονομική κατάρτιση, είναι ανεπαρκές…Θα πρέπει να υπάρξει επιπροσθέτως η απαίτηση, μιας και μιλάμε για μια εξειδικευμένη εταιρεία, τουλάχιστον ένα εκ των μελών του Δ.Σ να έχει γνώσεις Ψηφιακού Πολιτισμού Περιεχομένου, επικοινωνιακών συστημάτων, σε συνδυασμό με Τεχνολογίες Πληροφορικής και Πολυμέσων

9. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. επιλέγεται ως ακολούθως:

α. Με δημόσια πρόσκληση του ΕΣ καλούνται εξειδικευμένοι φορείς του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα, με διεθνή εμπειρία σε θέματα επιλογής στελεχιακού δυναμικού, να υποβάλουν προσφορές για την ανάθεση της υπηρεσίας επιλογής του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ανάθεση της υπηρεσίας κατακυρώνεται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

ΣΧΟΛΙΟ:

Σε μια περίοδο κρίσης μπαίνουν απ το παράθυρο ιδιωτικές εταιρείες αξιολόγησης, την στιγμή που υπάρχουν εμπειρότατα στελέχη του δημοσίου που θα μπορούσαν να κανουν τις εν λόγω επιλογές και καλύτερα και ανέξοδα.

Άρθρο 12

Μεσολαβητής
1. Ο Μεσολαβητής της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. είναι αρμόδιος για την εξέταση καταγγελιών, παραπόνων και αιτημάτων απάντησης για όλες τις εκπομπές και τα προγράμματα της Εταιρίας. Προς τούτο απευθύνει συστάσεις και γνώμες προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους επικεφαλής των αρμοδίων Διευθύνσεων της Εταιρίας.

 1. Τον Μεσολαβητή επιλέγει το ΕΣ από κατάλογο τριών (3) υποψηφίων που καταρτίζει ο Διευθύνων Σύμβουλος από δημοσιογράφους εγνωσμένου κύρους, μέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Α. Η θητεία του Μεσολαβητή είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μια το πολύ φορά. Την αποζημίωσή του καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΣΧΟΛΙΟ:

Άλλη μια θέση επ αμοιβή μάλλον για βόλεμα ημετέρων…που μάλλον δεν απαιτείται

Άρθρο 14

Κανονισμοί ΝΕΡΙΤ Α.Ε

 1. Τα θέματα προσωπικού, τα αναγκαία προσόντα για την πρόσληψη, η διαδικασία, οι πάσης φύσεως αποδοχές και κάθε άλλο συναφές ζήτημα με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού, καταρτίζονται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και κατόπιν από το Εποπτικό Συμβούλιο.

ΣΧΟΛΙΟ:

Στην ουσία τα θέματα προσλήψεων και αμοιβών τα χειρίζεται το Δ.Σ..ούτε ΑΣΕΠ, ούτε τύπου ΑΣΕΠ διαδικασίες προσλήψεω….Όλα αδιαφανή

Άρθρο 16

Μεταβατικές διατάξεις

 1. Οι μεταβιβάσεις των περιουσιακών στοιχείων της καταργηθείσας ΕΡΤ-Α.Ε. στην ΝΕΡΙΤ Α.Ε. απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά υπέρ οποιουδήποτε. Καμία φορολογική υποχρέωση δεν δημιουργείται σε βάρος της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΟ:

Οι οφειλόμενοι φόροι, εισφορές τι θα γίνουν και από ποιον θα πληρωθούν??

Διαβάστε ολόκληρο το σχέδιο νόμου:

exomatiakaivlepo

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s