Ο ευφυής κ. Βενιζέλος, δεν έχει διδαχθεί από την ιστορία των κοινωνιών


Επί αιώνες, υπάρχουν δύο βασικές αρχές της δημοσιονομικής επιστήμης (με ισχύ αξιωμάτων), οι οποίες πηγάζουν από την κυριαρχική ισχύ του Κράτους και τις οποίες θα πρέπει πάντα να έχουμε υπ’ όψη μας:
1) Το Κράτος έχει το (θεωρητικό) δικαίωμα να νομοθετεί και να φορολογεί απεριόριστα.
2) Το Κράτος έχει τη δύναμη να εισπράξει ακόμη και έναν εξόφθαλμα παράνομο φόρο.

Ο τρόπος που ένα Κράτος εφαρμόζει τις αρχές αυτές, προσδιορίζει τη δημοκρατικότητα της διακυβέρνησης, αλλά και το βαθμό εκσυγχρονισμού του.

Παράλληλα, σε αυτές τις δύο δημοσιονομικές αρχές βασίζεται και η πιστοληπτική ικανότητα που εμφανίζει ένα Κράτος στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Εάν δεν ίσχυαν οι δύο αυτές αρχές, είναι αμφίβολο εάν τα Κράτη θα μπορούσαν να δανειστούν τα Συνέχεια